25774: مدارهای دیجیتال و پالس
نام درس: مدارهای دیجیتال و پالس (Pulse Technique and Digital Circuits)
شماره درس: 25774
پیش‌نیاز(ها): 25203 (آز الکترونیک 2) و 25032 (الکترونیک 2) یا 25744 (اصول الکترونیک و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403