25726: بیوسنسورها 
نام درس: بیوسنسورها (Biosensors)
شماره درس: 25726
پیش‌نیاز(ها): 25031 (الکترونیک 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: اسفند 1397

توضیحات:
هدف این درس آشنايی دانشجویان با اصول حسگرهای پزشکی و بیوسنسورها و انواع متفاوت آن‌ها بر مبنای عملکرد است.

سرفصل‌ها:
 • سنسورها، سیگنال‌ها و سیستم‌های پزشکی
 • واحدهای اندازه‌گیری در پزشکی
 • اصول و مشخصه‌یابی بیوسنسورها
 • دسته‌بندی بیوسنسورها (‌تشخیص پزشکی فیزیکی، الکتروشیمیایی (پتانسیومتریک و آمپرومتریک)، ترمومتری، پیزوالکتریکی، فوتومتری)
 • اصول فیزیکی حسگرهای پزشکی
 • بیوسنسورهای آمپرومتریک
 • بیوسنسورهای پتانسیومتریک
 • بیوسنسورهای سلولی
 • الکترودهای نیمه‌هادی
 • اجزاء اپتیکی بیوسنسورها به همراه سنسورهای اپتیکی تکامل‌یافته
 • خلاصه‌ای از دسته‌بندی‌های اصول عملکرد آشکارسازها (‌آشکارسازهای حرکتی، فشاری، جریانی، صوتی، رطوبتی، نوری، دمایی و شیمیایی)‌
 • تکنولوژی و مواد بیوسنسورها

مراجع:
 • Elizabeth A. H. Hall, Biosensors, 1990
 • Ping Wang & Qingjun Liu, Cell-Based Biosensors: Principles & Applications, 2010
 • Tran Minh Canh, Biosensors, Chapman & Hall, 1993
 • Jacob Fraden, Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, 3rd Edition, Springer, 2003


 
آخرین به‌روزرسانی: 16 / 2 / 1403