25733: الکترومغناطیس 
نام درس: الکترومغناطیس (Electromagnetics)
شماره درس: 25733
پیش‌نیاز(ها): 24012 (فیزیک 2) و 25735 (ریاضی مهندسی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: شهریور 1398

توضیحات:
هدف از این درس فراگيری مفاهيم اساسی الکترواستاتيک، مغناطيس ساکن و ميدان‌های الکترومغناطيسی متغير با زمان است.
 
سرفصل‌ها:
 • يادآوری آناليز برداری: مفاهيم گراديان، کرل و ديورژانس، قضايای استوکس، ديورژانس و هلمولتز
 • فرم انتگرالی معادلات ماکسول، قانون کولمب، قانون گوس، قانون بقای بار، قانون فارادی و القای الکترومغناطيسی، جريان جابه‌جايی، قانون آمپر
 • فرم نقطه‌ای معادلات ماکسول، موج تخت صفحه‌ای در فضای آزاد
 • ميدان‌های الکتريکی ساکن، پتانسيل الکتريکی، معادلات لاپلاس و پواسون، قضایای پرکاربرد، حل معادلات لاپلاس و پواسون
 • میدان در مواد: هادی‌ها، عايق‌ها و پلاريزاسيون الکتريکی، بار حجمی و بار سطحی
 • شرايط مرزی ميدان‌های الکتريکی ساکن، خازن و ظرفيت خازنی، انرژی الکترواستاتيکی
 • جريان‌های الکتريکی دائم، چگالی جريان و جريان حجمی، قانون اهم و قوانين کيرشهف، شرايط مرزی و معادله پيوستگی جريان، تلفات توان و قانون ژول
 • ميدان‌های مغناطيسی ساکن، قانون نيروی لورنتس، قانون بيوساوار، دوقطبی مغناطيسی، پتانسيل برداری مغناطيسی، بردار مغناطيسی‌شدن، مواد مغناطيسی، شرايط مرزی برای ميدان‌های مغناطيسی، القای مغناطیسی، مدارهای مغناطیسی، انرژی مغناطيسی، نيروی مغناطيسی
 • خطوط انتقال، معادلات تلگرافر، انتشار موج در خط انتقال، انعکاس از بار در حوزه زمان

مراجع:
 • N. N. Rao, Elements of Engineering Electromagnetic
 • David K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics


 
آخرین به‌روزرسانی: 3 / 3 / 1403