25736: کاربرد مدارهای الکترونیکی در پزشکی 
نام درس: کاربرد مدارهای الکترونیکی در پزشکی (Biomedical Electronic Circuits Application)
شماره درس: 25736
پیش‌نیاز(ها): 25032 (الکترونیک 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 28 / 12 / 1402