25762: میدان‌ها و امواج  
نام درس: میدان‌ها و امواج (Electromagnetic Fields and Waves)
شماره درس: 25762
پیش‌نیاز(ها): 25733 (الکترومغناطیس)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: بهمن 1398

توضیحات:
هدف این درس شناخت پديده‌های مرتبط با انتشار، انعکاس و انکسار امواج تخت و آشنايی با محيط‌های هدايت امواج الکترومغناطيس اعم از خطوط انتقال و موج‌برها است.

سرفصل‌ها:
  • يادآوری معادلات ماکسول در حوزه زمان و فرکانس، پتانسیل‌های الکترومغناطیسی
  • امواج تخت الکترومغناطيسی : قطبش موج، بردار پوئينتينگ، انعکاس موج از صفحه‌ هادی (تابش عمودی و مايل)، انعکاس و انکسار موج در صفحه عايق (تابش عمودی و تابش مايل با پلاريزاسيون عمودی و موازی)، زاويه بروستر، انعکاس داخلی کامل
  • خطوط انتقال: مدار معادل گسترده، معادله موج در خط و حل آن، امپدانس مشخصه و ثابت انتشار در خط، اثر پوسته‌ای و ثابت تضعيف ميدان‌ها در خطوط هم‌محور، معرفی خطوط ريز نواری و پارامترهای آن، چارت اسميت، تطبيق امپدانس با يک يا دو استاب به کمک چارت اسميت
  • موج‌برهای فلزی، انتشار حالت‌های TE و TM، موج‌بر صفحه موازی، موج‌بر مستطیلی، ثابت انتشار موج، سرعت گروه و سرعت فاز، امپدانس موج در موج‌برها، تلفات در موج‌برها
  • موج‌بر تیغه عایقی، انتشار مدهای TE و TM، مدهای گسسته و پیوسته

مراجع:
  • David Cheng, Field and Wave Electromagnetics
  • Ramo, Whinnery, Van Duzer, Field and Waves in Communication Electronics
  • J. D. Kraus, D. A. Fleisch, Electromagnetics

 
آخرین به‌روزرسانی: 17 / 2 / 1403