25784: تأسیسات الکتریکی
نام درس: تأسیسات الکتریکی (Electrical Installations)
شماره درس: 25784
پیش‌نیاز(ها): 25753 (تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403