25794: سیستم‌های غیر خطی
نام درس: سیستم‌های غیر خطی (Nonlinear Systems)
شماره درس: 25794
پیش‌نیاز(ها): 25411 (سیستم‌های کنترل خطی) یا 25752 (سیستم‌های کنترل خطی و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403