25798: ادوات حالت جامد
نام درس: ادوات حالت جامد (Solid State Devices)
شماره درس: 25798
پیش‌نیاز(ها): 25772 (اصول ادوات حالت جامد)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 22 / 12 / 1402