25038: آز طراحی و ساخت مایکروویو و نوری
نام درس: آز طراحی و ساخت مایکروویو و نوری (Microwave and Optics Design and Fabrication Lab)
شماره درس: 25038
پیش‌نیاز(ها): 25123 (مبانی اپتیک و فوتونیک) یا 25747 (مهندسی مایکروویو)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 1 / 1403