25743: مدارهای منطقی و سیستم دیجیتال و آز 
نام درس: مدارهای منطقی و سیستم دیجیتال و آز (Logical Circuits and Digital System and Lab)
شماره درس: 25743
پیش‌نیاز(ها): 25768 (مبانی برنامه‌سازی) یا 40153 (مبانی برنامه‌سازی [دانشکده کامپیوتر]) و 25759 (مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 4
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403