25748: الکترونیک کوانتمی
نام درس: الکترونیک کوانتمی (Quantum Electronics)
شماره درس: 25748
پیش‌نیاز(ها): 25735 (ریاضی مهندسی) و 25223 (فیزیک الکترونیک 1) یا 25762 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: بهمن 1398

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با مبانی مکانیک کوانتم و کاربرد آن در فیزیک جامدات و پاسخ الکترومغناطیسی اتم‌ها است.

سرفصل‌ها:
  • مبانی مکانیک کوانتم: تابع موج (حالت)، عملگرها، توابع و مقادیر ویژه، معادله شرودینگر، جریان احتمال
  • تحلیل معادله شرودینگر مستقل از زمان برای چند سیستم ساده: چاه پتانسیل نامحدود و محدود در یک بعد، چاه پتانسیل در سه بعد فضایی، پراکندگی توسط جهش در پتانسیل، پراکندگی توسط مانع پتانسیل (تونل‌زنی)
  • ذره در پتانسیل هارمونیک: طیف انرژی ذره، عملگرهای خلق و فنا، فوتون‌ها
  • اتم هیدروژن: معادله شرودینگر در مختصات کروی، اندازه حرکت زاویه‌ای، طیف انرژی
  • برهم‌کنش اتم‌ها و میدان الکترومغناظیسی: ممان دوقطبی، تئوری اختلال وابسته به زمان، جذب و تشعشع انرژی
  • ذرات در پتانسیل متناوب: قضیه بلوخ-فلوکه، باندهای انرژی، جرم موثر

مراجع:
  • C.L. Tang, Fundamentals of quantum mechanics for solid state electronics and optics, Cambridge University Press, 2005


 
آخرین به‌روزرسانی: 17 / 2 / 1403