25761: الکترونیک آنالوگ  
نام درس: الکترونیک آنالوگ (Analog Electronics)
شماره درس: 25761
پیش‌نیاز(ها): 25032 (الکترونیک 2) و 25203 (آز الکترونیک 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403