25764: مدارهای مخابراتی  
نام درس: مدارهای مخابراتی (RF Communication Circuits)
شماره درس: 25764
پیش‌نیاز(ها): 25751 (سیستم‌های مخابراتی) و 25032 (الکترونیک 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: اسفند 1397

توضیحات:
هدف این درس آشنايی دانشجویان با مدارهای الکترونيک RF، تحليل و طراحی آن‌ها و کاربرد اين مدارها در سيستم‌های مخابراتی است.
 
سرفصل‌ها:
 • نوسان‌سازهای فرکانس راديويی، شرط نوسان در حالت سيگنال بزرگ، مدل‌ها و نحوه طراحی نوسان‌سازها در رژيم سيگنال بزرگ (غيرخطی)
 • مدارهای مخلوط‌کننده در فرکانس راديويی: مدل غيرخطی و مفهوم کندوکتانس انتقالی، انواع مخلوط‌کننده‌ها و بهره تبديل آن‌ها
 • مدولاتورها و آشکارسازهای دامنه
 • مدولاتورها و آشکارسازهای فاز
 • آشنايی با حلقه‌های قفل فاز
 • مدولاتورهای I و Q و آشکارسازهای I و Q
 • اصول تقويت‌کننده‌های فرکانس راديویی: آشنايی با پارامترهای Y و S، تطبيق امپدانس هم‌زمان ورودی و خروجی، مدارهای تطبيق امپدانس، تقويت‌کننده‌های کم‌نويز و روش طراحی آن‌ها با پارامترهای نويز
 • تقويت‌کننده‌های قدرت در فرکانس راديويی و انواع آن‌ها

مراجع:
 • F. Farzaneh, A. Fotowat, Introduction to Wireless Communication Circuit
 • J. Everard, Fundamentals of RF Circuit Design
 • Richard Chi, His Li, RF Circuit Design,  John Wiley 


 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 2 / 1403