25764: مدارهای مخابراتی  
نام درس: مدارهای مخابراتی (RF Communication Circuits)
شماره درس: 25764
پیش‌نیاز(ها): 25751 (سیستم‌های مخابراتی) و 25032 (الکترونیک 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403