25791: کنترل صنعتی
نام درس: کنترل صنعتی (Industrial Control)
شماره درس: 25791
پیش‌نیاز(ها): 25411 (سیستم‌های کنترل خطی) یا 25752 (سیستم‌های کنترل خطی و آز)
هم‌نیاز(ها): 25403 (آز کنترل)
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 12 / 1402