25799: مبانی الکترونیک قدرت
نام درس: مبانی الکترونیک قدرت (Fundamentals of Power Electronics)
شماره درس: 25799
پیش‌نیاز(ها): 25032 (الکترونیک 2) یا 25744 (اصول الکترونیک و آزمایشگاه) و 25741 (تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 12 / 1402